Material

Material Altros produkter framställs genom att använda material av absolut högsta kvalité. De är dessutom hundraprocentigt återvinningsbara före installationen, vilket betyder att alla spillbitar kan återvinnas via Recofloor-programmet. Våra säkerhetsgolv innehåller upp till 20 procent återvunnet material.

Vi väljer våra material noga och använder alltid leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001:2004 när det är möjligt, eller leverantörer som har visat stort miljöengagemang. Våra PVC-polymer kommer från företag som har skrivit på ett avtal med European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) med målet att minska PVC-tillverkningens miljöpåverkan.

Altros säkerhetsgolv innehåller inga ämnen som t.ex. formaldehyd, eller tungmetaller som bly, kadmium, kvicksilver eller sexvärt krom. De innehåller inte heller några ämnen som förekommer på REACH-listan (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) över kemikalier med skadliga effekter på hälsan och miljön. REACH-listan är ett komplext regelverk som ligger helt i linje med vårt miljötänkande.

Ftalater och bioplaster

All Altro products are phthalate-freeVi har alltid varit stolta över att använda de bästa råmaterialen för att framställa de bästa produkterna. Vi var den första tillverkaren som började producera ftalatfria golv, och vi har fortsatt att vara marknadsledande när det gäller att tillverka vinylgolv som är fria från ftalater och ftalatmjukgörare. För att åstadkomma produkter med högsta tänkbara kvalité använde vi oss tidigare av flera olika sorters mjukgivare, främst ftalatfria men även en liten andel mjukgivare med ftalater. Vår målsättning har alltid varit att gå över till mjukgörare från förnybara källor, något som vi gjorde fullt ut 2012 och är mycket stolta över.

Vår uppfattning är att nu har bioplasterna utvecklats så pass mycket att man kan räkna med riktigt bra kvalité, samtidigt som påverkan på miljön och hälsan blir så liten som möjligt. Därför innehåller 99 procent av våra säkerhetsgolv mjukgörare från en förnybar europeisk källa.

Återvinning

Vi har inte lämnat något PVC-avfall till deponering sedan 2007, och sedan 2014 deponerar vi inget avfall alls. Vi har investerat i världens första återvinningssystem för säkerhetsgolv. Det består av ett slutet kretslopp med kapacitet att återvinna över 500 ton PVC-avfall om året, vilket medför att vi kan tillverka säkerhetsgolv som består av upp till 20 procent återvunnet material.

Altro XpressLay är världens första säkerhetsgolv som är hundraprocentigt återvinningsbart efter användning. Det betyder att golvet kan rullas ihop efter användningen och sedan läggas ut på nytt på en annan plats. När det inte behövs längre går materialet att återvinna.

Recofloor

Avfall är ett stort problem för byggnadsindustrin, och det är viktigt att producenterna tar ansvar för sitt avfall under hela produktionskedjan. Det är just därför som vi är en av de två grundarna till Recofloor™, branschens eget återvinningsprogram. Recofloor samlar in kasserade säkerhetsgolv, mjuka vinylmattor och överblivna spillbitar i stället för att materialet deponeras.

Vi var först med att kunna återvinna säkerhetsgolv i vår egen fabrik. Dessutom återvinner vi alla typer av insamlade säkerhetsgolv, oavsett tillverkare. Genom omvänd logistik kan vi samla in vinylgolv från golvläggare, distributörer och stora byggarbetsplatser. Spillbitar återvinns till nya vinylgolv och kasserade mjuka vinylmattor används till trafikdämpande produkter, till exempel nederdelar på vägkoner. Vi lanserade programmet 2009, och i slutet av 2014 hade Recofloor samlat in och återvunnit över 2 500 ton kasserade vinylgolv.

Recowall

Sedan lanseringen 2010 har Recowall återvunnit över 60 ton Altro Whiterock. Även om Recowall arbetar i betydligt mindre skala än Recofloor är programmet ett viktigt bevis på att Altro Whiterock kan och bör återvinnas.

Internationella återvinningsprogram

Recofloors succé i Storbritannien bygger på att vi använder oss av omvänd logistik, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skicka tillbaka material till Altrofabriken i Letchworth för återvinning. Metoden är inte lika lämplig i andra länder, där det är enklare att utnyttja lokala resurser, till exempel Golvåtervinning i Sverige. Mängden avfall som Recofloor samlar in årligen har ökat från 213 till 294 ton. Det innebär en tillväxt med 38 procent sedan programmet startade 2009.

Arbeitsgemeinschaft Pvc-Bodenbelag Recycling (AgPR) är en återvinningsanläggning i Tyskland som har återvunnit vinylgolv i flera år. Recofloor har även expanderat till Australien och Nya Zeeland, där man redan i ett tidigt skede har lyckats återvinna kasserade vinylgolv i stället för att deponera dem.

Inomhusluft och lättflyktiga organiska föreningar (VOC)

Kvalitén på inomhusluften är en viktig aspekt när man väljer produkter som ska installeras inomhus. Vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus, där vi också är mer utsatta för farliga ämnen än utomhus. Dålig inomhusluft kan ha många orsaker. Dit hör dålig ventilation, otillräcklig rengöring och skadlig påverkan från byggnadsprodukter som golvytor, möbler och väggbeklädnader.

Ämnen och produkter kan utsöndra lättflyktiga organiska föreningar (VOC, volatile organic compounds) i luften. VOC-koncentrationen är ofta fem gånger högre inomhus, vilket antas orsaka flera hälsoproblem i så kallade sjuka hus, med bland annat minskad inlärningsförmåga i skolan och låg produktivitet i arbetslivet som följd.

Altros golv har gått igenom rigorösa, externa VOC-tester och är certifierade enligt flera nationella och internationella samarbetsorgan för god inomhuskvalité, däribland AgBB (Ausschluss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)) i Tyskland och Florscoore, ett program för bättre inomhusluft som är en del av nordamerikanska LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Leverantörer

Vi köper enbart in material från företag som är certifierade enligt ISO 14001:2004, eller leverantörer som har visat stort miljöengagemang. Vi väljer högkvalitativa råvaror för att våra produkter ska bli så bra som möjligt, samtidigt som vår miljöpåverkan blir så liten som det bara går.

Resurseffektivitet

För oss är det verkligen viktigt att vi använder våra resurser effektivt. Några sätt vi gör detta på är att minska vårt avfall och vår energi- och vattenförbrukning och införa återvinningsprocesser med slutna kretslopp.

Avfall

Mellan 2007 och 2013 minskade vi mängden avfall som går till deponering med 70 procent, och under 2013 med ytterligare 34 procent. Under 2014 lyckades vi eliminera allt avfall som går till deponering från vår fabrik i Letchworth, två år tidigare än planerat. Allt avfall antingen återvinns eller förbränns med energiåtervinning.

Dessutom är förpackningarna till våra säkerhetsgolv hundraprocentigt återvinningsbara.

Vatten

Sedan 2000 har vi minskat vattenförbrukningen i produktionen med hela 99 procent. Dessutom har vi har installerat ett system för insamling av regnvatten på taket till vår fabrik i Letchworth.

Energi

Energieffektivitet är en viktig faktor i vår produktutveckling och tillverkningsprocess. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp avsevärt under de senaste fem åren, bland annat genom att sänka energiförbrukningen med 7,2 procent mellan 2007 och 2009, och ytterligare 4 procent under 2011. För att ta oss till nästa nivå samarbetar vi i dag med Institute for Manufacturing (IfM) vid universitetet i Cambridge för att hitta nya sätt att minska vår energiförbrukning.

Trovärdighet

Miljömärkta certifieringsprogram

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) är världens ledande miljöcertifieringssystem som sätter standarden för bästa praxis inom hållbar byggnadskonstruktion. Våra golv utgör en del av materialkategorin för en BREEAM-bedömning. Alla våra säkerhetsgolv och Altro Whiterock väggbeklädnad uppfyller kvalitetskraven på inomhusluft enligt HEA02.

Altro Suprema var det första säkerhetsgolvet som fick högsta BREEAM-betyg. Skalan sträcker sig från A+ till E ur hållbarhetssynpunkt. A+ är det högsta betyget och står för minsta miljöpåverkan. Bedömningssystemet finns med i BRE Global's Green Guide to Specification. I listan ovan visas guidens betyg på Altros golvprodukter.